POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

MALLA RÀPID S.L és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestesdades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la LleiOrgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcionslegals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretatadequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament iexecució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb elsquals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per lanormativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

Dades de contacte per exercir els seus drets:

MALLA RÀPID S.L. Camí del Sagraments, 2 nau 6 - 08630 Abrera (Barcelona). E-mail: info@mallarapid.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*)en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure iinequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tantla inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades alRESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que sónnecessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteixque la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLEestà complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personalsde la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten demanera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari enrelació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar lesmesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i elsha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de MALLA RÀPID S.L.Camí del Sagraments, 2 nau 6 - 08630 Abrera (Barcelona). E-mail: info@mallarapid.com