Gabions Professionals

Disposem de gabions professionals construïts amb malla electrosoldada, que per evitar l'oxidació i corrosió emprem un procediment de galvanització en calent segons UNE EN 37507, compost de 95% Zinc i la resta alumini, és el denominat revestiment Zn95 AL5 el qual fa que sigui una protecció superficial molt superior al galvanitzat estàndard.

Gabions Professionals

El tipus de malla utilitzada per als gabions professionals és de 50x50x4 mm.

Disposem de diverses mides i diferents accessoris de muntatge.

RECOMANACIONS DE MUNTATGE I FARCIMENT

1.- Preparació de la subbase

Es necessita d'una base estable i anivellada, amb capacitat per suportar la càrrega de l'estructura de gabions. La base es pot fer amb graves anivellades i compactades o amb una solera de formigó.

2.- Components dels gabions

Els gabions són contenidors (prismes rectangulars) constituïts per 6 panells rígids de malla de filferro d'acer soldat. S'omplen amb pedres o un altre material adequat, per formar estructures monolítiques, permeables i de fàcil instal·lació.

3.- Unió dels panells mitjançant espiral i grapa

El acoblament dels panells de malla electrosoldada es fa mitjançant espirals o grapes.

Gabions Professionals

Gabions Professionals

Gabions Professionals

Gabions Professionals

Detall de la unió mitjançant espirals

Gabions Professionals

Detall de la unió mitjançant grapes

  • Slide 07
  • Slide 08
  • Slide 12
  • Slide 13
  • Slide 16
  • Slide 09
  • Slide 10
  • Slide 11
  • Slide 15
Gabions Professionals