Accessibility Tools

Malla Ràpid

Malla
nuada

Malla nuada

La malla nuada és la solució ideal per al clos-voltat de grans extensions de terreny o espais, delimitació de finques o on calgui contenir qualsevol tipus d’animal-guanyat. La malla nuada es fabrica amb filferros d’acer galvanitzat per a garantir una gran durada i resistència a la corrosió.

Els filferros s’entrellacen i nuen formant rectangles de diferents dimensions amb geometria progressiva en horitzontal i amb una separació entre filferros verticals de 15 a 30 cm de llum.

Per la seva rapidesa de muntatge, resistència i economia, és ideal per a:
– Tancament per a finques amb bestiar en pasturatge
– Barrat de finques rústiques
– Voltats de camps de golf
– Barrat per a parcel·les residencials i espais públics
– Tancat per a autopistes, vies de tren…
– Voltes per a bestiar i cavalls