Accessibility Tools

Malla Ràpid

Avís Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

MALLA RÀPID S.L, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposiciódels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE),BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet al’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altradisposició legal s’hi apliqui.

MALLA RÀPID S.L es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer allloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que esconsidera suficient la publicació al lloc web de MALLA RÀPID S.L.

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: mallarapid.com
Nom comercial: MALLA RÀPID S.L
Denominació social: MALLA RÀPID S.L
NIF: B65314502
Domicili social: Camí del Sagraments 2 nau 6, 08630 Abrera (BARCELONA)
Telèfon: 931176566
e-mail: marola@mallarapid.com
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): R.M. de Barcelona Tom 41847, Foli 0199, Full nº 399132,Inscr. 1ª

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altreselements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat delRESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Totsels continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual iindustrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part delRESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels dretsde propietat intel·lectual o industrial de l’autor.Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web,pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possiblecontrovèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercerspuguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de mallarapid.com.El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual iindustrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitatsobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per a efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietatintel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través delcorreu electrònic info@mallarapid.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicadaal seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè alRESPONSABLE.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia al’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es considerenimprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, enqualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, idesapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies no proporcionen per simateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a recollir dades d’aquest tipus.Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegadorque utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursosreservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per amesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquestscasos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web noinstal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i perimpedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per aampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que elRESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs webrespectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas,retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional,la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant lesautoritats competents del contingut en qüestió.El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títolenunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials oqualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina webdel RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de laLSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren demanera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar otransgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En casque l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, lipreguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir quefuncionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLEno descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes deforça major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a lapàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats perl’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta aInternet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permetprocessar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetinconèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web,l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de lesactivitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressamentles parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats orelacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Abrera.