Accessibility Tools

Malla Ràpid

Valles
mòbils TM3

Valles mòbils TM3

Les valles mòbils TM 3 són ideals per al tancament provisional de llarga durada d’obres, esdeveniments esportius, actes públics, etc.

El bastidor de la tanca mòbil de 1.900 x 3.000 mm de la tanca mòbil està fabricat amb pals d’acer galavanizado de 40 mm. de diàmetre i filferro d’acer de diàmetre 3,4 mm segons normativa EN 102442 (amb un recobriment mínim de zinc de 80 gr/m²) electrosoldat, reforçat com plecs longitudinals i dos tubs horitzontals de 20 mm. encaixats en el plec per a donar-li una major fermesa i durabilitat.

CARACTERÍSTIQUES

Les puntes defensives de la part superior prevenen l’entrada de personal aliè a l’interior del tancat. Els pals disposen de sistemes de fixació ràpida i es munten sobre bases de formigó reforçat de 35 kg disposen de 8 orificis per a col·locar les tanques en diferents posicions.

A més un tirant de reforç, al costat de l’abraçadora duple, uneix dos bastidors i impedeix la bolcada les tanques pel vent o altres agents externs.